Voorwaarden Almdorf Homes in Königsleiten

Algemene handelsvoorwaarden

1. Inleiding
Deze algemene contractvoorwaarden zijn onderdeel van het contract tussen u en het toeristenbureau Königsleiten.

2. Aanmelden, het afsluiten van een contract en betalingsvoorwaarden
U kunt telefonisch, per internet of schriftelijk uw object bij het toeristenbureau Königsleiten boeken. U ontvangt van ons per omgaande een reserveringsbevestiging. 50% van de huurprijs dient binnen 14 dagen te worden aanbetaald. Het restbedrag moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst betaald worden, Het contract tussen u en het toeristenbureau Königsleiten wordt met een schriftelijke bevestiging van het toeristenbureau Königsleiten beklonken. Volgt er binnen 14 dagen geen aanbetaling, dan kan het toeristenbureau Königsleiten vrij beschikken over uw object. Bij kortstondige reserveringen van minder dan 29 dagen voor de aanvang van de huurperiode moet de gehele huurprijs onmiddellijk betaald worden en het contract wordt met de schriftelijke bevestiging van het toeristenbureau Königsleiten en de betaling afgesloten. Bij een niet tijdige betaling van het resterende bedrag, respectievelijk de gehele huurprijs bij kortstondige boekingen kan het toeristenbureau Königsleiten de tegenprestaties weigeren.

3. Prestaties en prijzen
De gepubliceerde prijzen zijn weekprijzen voor het totale huurobject in de overeenkomstige prijsperiode. Kleine afwijkingen van de omschrijvingen binnen de afzonderlijke vakantiewoningen zijn mogelijk. De kortste huurperiode duurt in de regel 7 dagen, aankomst- en ver trekdag zijn telkens op zaterdag(hoogseizoen) Uitzonderingen behoren met schriftelijk bevestiging van het toeristenbureau Königsleiten tot de mogelijkheden.
In de prijzen zijn geen bijkomende kosten berekend. De bijkomende kosten worden op de bevestiging aangegeven en pas bij vertrek en inlevering van de sleutel afgerekend. Toeristenbelasting wordt eveneens ter plekke en bij vertrek verrekend.
Niet in de huurprijs zijn begrepen en ter plaatse af te rekenen de extra dingen die door de klant gewenst worden(bijv.: extra schoonmaak, beddengoed, handdoeken enz.)
Opgave over de weersomstandigheden kunnen niet vast beloofd worden.

4. Leverings- en prijsveranderingen
De omschrijvingen van het object en de prijscalculaties zijn met zorg voorbereid.
Leverings- en prijsveranderingen, die voor uw reservering hebben plaatsgevonden, worden u bij uw boeking, uiterlijk in de boekingsbevestiging medegedeeld. Mochten er zich verschillen tussen de gedrukte prijslijsten resp. de catalogus en de reserveringsbevestiging voordoen, dan is de bevestiging van toepassing

5. Aankomst en vertrek
Inkorten of het verlengen van het verblijf-
De aankomst moet tussen 16.00 en 18.00 uur, het vertrek vóór 10.00 uur plaatsvinden
Mocht u later dan 18.00 uur aankomen, dan moet u het verkeersbureau Königsleiten daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Kunt u het object niet zoals afgesproken betrekken, b.v. als gevolg van een extra verkeersdrukte, stakingen enz. of door persoonlijke omstandigheden dan blijft u voor de gehele huurprijs verantwoordelijk. Hetzelfde geldt, als u het object vroegtijdig verlaat. Indien u uw verblijf wilt verlengen, moet u dit op tijd met het verkeersbureau Königsleiten afspreken.

6. Beëindiging van het contract door u
Bij annulering of omboeking na het afsluiten van het reiscontract voor het begin van de reis is het toeristenbureau Königsleiten toegestaan volgende procentuele annuleringsvergoedingen te berekenen:
Tot 43 dagen voor aanvang van de reis = 10%
Tot 29 dagen voor aanvang van de reis = 50%
Tot 20 dagen voor aanvang van de reis = 80%
Bij annuleringen vanaf 19 dagen voor aanvang van de reis resp. op de dag van aankomst blijft men de gehele huurprijs verschuldigd. Maatgevend is de binnenkomst van uw mededeling bij het boekingskantoor( in geval van zon- en feestdagen is de eerste werkdag van toepassing)
Bij iedere annulering worden administratiekosten voor de verwerking van € 20,-- in rekening gebracht.

7. Vervangende huurobjecten en beëindiging van het contract door het verkeersbureau Königsleiten
Het verkeersbureau Königsleiten kan u, wanneer niet te voorziene of niet afwendbare omstandigheden dat eisen, een gelijkwaardig vervangend object aanbieden.
Het verkeersbureau Königsleiten heeft het recht, het contract vóór of tijdens de duur van de huur op te heffen, wanneer niet voorzienbare of niet afwendbare omstandigheden de overdracht van het huurobject onmogelijk maken, de huurder of het object in gevaar brengen of de levering van de prestatie dermate beïnvloeden, dat de uitvoering van het contract niet meer gevergd kan worden.
Reeds betaalde geldsommen worden, zo nodig onder aftrek van de geleverde diensten, terugbetaald.

8. Plichten van de huurder
Het huurobject kan alleen met het aantal afgesproken personen worden betrokken(kinderen en kleinkinderen inbegrepen). Extra personen kunnen door de sleutelhouder geweigerd worden of apart ter plaatse worden afgerekend’
Men moet het huurobject zorgvuldig gebruiken. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met buren enz. het schoonmaken van de keukeninstallatie, servies en bestek is de verantwoordelijkheid van de huurder( en niet inbegrepen bij de eindschoonmaak). Veroorzaakt de huurder of medegebruiker een schade, dan moet deze onmiddellijk aan de sleutelhouder worden gemeld. De huurder is aansprakelijk - met zijn aansprakelijkheidsverzekering (betaalt de kosten) - voor alle door hem of de medegebruiker veroorzaakte schade, hetzij dat u uw niet-schuldig-zijn kunt bewijzen. Hetzelfde geldt, weanneer de woning niet aan een volgende huurder kan worden overgedragen.

9. Klachten
Is het object niet als omschreven in het contract of lijdt u een schade moet dit onmiddellijk aan de sleutelhouder worden gemeld.

10. Aansprakelijkheid van het verkeersbureau Königsleiten
Zou het huurobject niet volgens het contract zijn, dan zal het toeristenbureau Königsleiten alles in het werk stellen om u een gelijkwaardig vervangend object ter beschikking te stellen. Is dit binnen een acceptabele periode niet mogelijk of wijst u dit om objectief belangrijke redenen af, dan vergoedt het toeristenbureau Königsleiten u een eventuele waardevermindering, wanneer het reisbureau Königsleiten schuld in de ontstane zaak treft. Zou u, op grond van door schuld veroorzaakte contractschade door het toeristenbureau Königsleiten, een schade ontstaan, dan staat het toeristenbureau Königsleiten daarvoor in. De wettelijke aansprakelijkheid voor andere dan persoonsschade (b.v.: zaak- en vermogensschade) wordt tot op de dubbele huurprijs beperkt(waarbij de eis van alle deelnemende personen bij elkaar geteld worden). Is de schade op volgende oorzaken terug te leiden, dan heeft het toeristenbureau Königsleiten geen aansprakelijkheid.
a) Handelingen of verzuim uwerzijds of van een medegebruiker;
b) Onvoorzien of onafwendbaar verzuim van derden, die bij het tot stand komen van de contractuele leveringen niet betrokken zijn;
c) Force majeure of voorvallen, die door het toeristenbureau Königsleiten, de tussenpersoon of bemiddelaar (bijv.: sleutelhouder) ondanks alle geboden zorg, die niet voorzien of voorkomen had kunnen worden.
d) Schade en verlies als gevolg van inbraakdiefstal. Voor niet contractuele aansprakelijkheid gelden deze bepalingen analoog. De aansprakelijkheid voor leveranciers en hulppersonen wordt nadrukkelijk uitgesloten. Internationale bepalingen en nationale wetten met verdergaande aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen verdienen de voorkeur.

11. Keuze van gerecht en plaats van rechtspraak
De verhouding tussen u en het verkeersbureau Königsleiten valt onder het oostenrijke recht.
De klant kan het verkeersbureau Köningsleiten alleen in de plaatselijke bevoegde rechtbank aanklagen. Het verkeersbureau Königsleiten kan de klant in diens woonplaats of bij de plaatselijke bevoegde rechtbank gerechtelijk vervolgen.
De bemiddeling van het vakantieobject door ons vindt plaats in naam en voor rekening van het toeristenbureau Königsleiten.